ఏప్రిల్ 1 నుండి . . .

సిద్ధం గా ఉండండి . తెలుగు ఫ్రెండ్ ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వీక్షించే తెలుగు ప్రజలు కోరిక మేరకు ఏప్రిల్ 1 నుండి తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ బాషలులో . . .

మీ యొక్క అభ్యర్ధన మేరకు ఇంగ్లీష్ బాషలో కూడా . . . .

మీ అందరి సహాయ సహకారాలు ఎప్పటికి మరువలేము . మీ కోసమే . . .మన తెలుగు ఫ్రెండ్ .

error: Content is protected !!