మహేష్ బాబు స్పందన . . .

Published on December 1, 2019

మహేష్ బాబు స్పందన మీ కోసం . . . 

ఎవరి కళ్ళల్లో సంస్కారం సూర్యకాంతి లా మెరుస్తుందో . . .

ఎవరి మాట మన్ననగా ఉంటుందో . . .

ఎవరి మనస్సు మెత్తగా ఉంటుందో . . .

ఎవరి ప్రవర్తన మర్యాదగా ఉంటుందో . . .

ఎవరికి ఆడవాళ్లంటే హృదయంలో అభిమానం . . . సమాజంలో గౌరవం ఉంటాయో . .

ఎవరు వాళ్ల శరీరానికి, మనసుకి, ఆత్మకి విలువిస్తారో . . .

 

వారి ఆత్మగౌరవానికి తోడుగా నిలుస్తారో . . .

ఎవరు మగువ కూడా మనిషే అని ఒక్క క్షణం కూడా మర్చిపోరో . . .

స్త్రీకి శక్తి ఉంది . . గుర్తింపు ఉంటుంది . . . గౌరవం ఉండాలని ఎవరు  మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటారో . . .

ఎవరికి దగ్గరగా ఉంటే . . వాళ్లకి ప్రమాదం దూరంగా పారిపోతుందని నమ్మకం ఉంటుందో . . .

అలాంటివాడు స్త్రీకి నిజమైన స్నేహితుడు, సహచరుడు, ఆత్మీయుడు . . .

ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే . . వాడే మగాడు . . .

error: Content is protected !!
Enjoyed this video?
Mahesh babu MARD poem
"No Thanks. Please Close This Box!"