మామిడి తాండ్రని చాలా సులువుగా ఇంట్లోనే

మామిడి తాండ్ర ని చిన్న పిల్లలు చాలా ఇష్టం గా తింటారు. మనం కూడా చిన్నపుడు మామిడి తాండ్ర అంటే చాలా చాలా ఇష్టం గా తినేవాళ్ళం .  సరోజినీ కిచెన్ వారు చాలా సులువుగా మామిడి తాండ్ర ని తయారు చేశారు . ఒకసారి ఈ విధంగా  మామిడి తాండ్ర ని తయారు చేయండి .

error: Content is protected !!