‘ అమ్మ ‘ కి ప్రేమతో. . .

Published on January 15, 2019

తెలుగు ప్రజలు అందరికి ” సంక్రాంతి” శుభాకాంక్షలు .

“అమ్మ ” ఈ పదం చాలా అందమైనది.

ఎందుకంటే దేవుడిచ్చిన అపురూపమైన బహుమతి. ఆ బహుమతి విలువ కట్టలేము.

తను చేసే ప్రతి త్యాగం తన బిడ్డ సంతోషంగా ఉండటం కోసం.

అలాంటి అమ్మ కి మా తెలుగు ఫ్రెండ్  ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తుంది. ఈ సంక్రాంతి  రోజు . . . అమ్మ లేకపోతే మనకి ఇన్ని సంతోషాలు ఈ పండుగ వేళ. . .

నిజం చెప్పాలంటే  మనం పుట్టినప్పటినుండి ప్రతి సంవత్సరం మనం ఎదుగుతాం.

ఎదుగుదలలో అమ్మ తన ఆనందాన్ని చూసుకుంటుంది. తన కష్టాలను మర్చిపోతుంది.

అమ్మ  చేసిన త్యాగం ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ చేయలేరు. అంత అందమైన మనస్సు ఒక అమ్మకే ఉంటుంది.

దేవుడిచ్చిన అపురూపమైన అమూల్యమైన బహుమతి  ‘అమ్మ’

I love you ” Amma “

అందువల్ల అందరూ ‘అమ్మ ‘ ని  ప్రేమగా ఆప్యాయంగా అనురాగంతో చూసుకుంటారని ఆశిస్తూ…

error: Content is protected !!
Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"