రైతా లేదా పెరుగు పచ్చడి తయారీ

Published on June 22, 2020

ఈ ‘రైతా’ నే  మన తెలుగు లో పెరుగు పచ్చడి అంటారు .  ఎక్కువగా బిర్యానీ లోకి అందరూ తింటారు . ఈ పెరుగు పచ్చడి భలే రుచిగా ఉంటుంది. సరోజినీ కిచెన్ ఛానల్ వారు అందిస్తున్న  పెరుగు పచ్చడి మీ కోసం.

error: Content is protected !!
Enjoyed this video?
Raita recipe by sarojini kitchen
"No Thanks. Please Close This Box!"