నీ కన్ను నీలి సముద్రం . . . .నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం . . .

నీ కన్ను నీలి సముద్రం . . . .నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం  అనే ఈ పాట చాలా బాగుంది.  ‘ఉప్పెన’ సినిమా లో ఈ పాటకి అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని వ్రాసిన శ్రీమణి గారికి తెలుగు ఫ్రెండ్ వారి తరుపున కృతజ్ఞతలు. ఈ పాట సాహిత్యం తెలుగు వారి కోసం . .  వీడియో కూడా ఇచ్చాము . చూసి ఆనందించండి .

పల్లవి :-

నీ కన్ను నీలి సముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

నీ కన్ను నీలిసముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

నల్లనైన ముంగురులే…ముంగురులే
అల్లరేదో రేపాయిలే… రేపాయిలే
నువ్వుతప్ప నాకింకొ లోకాన్ని లేకుండా కప్పాయిలే

ఘల్లుమంటే నీ గాజులే…నీ గాజులే
ఝల్లుమంది నా ప్రాణమే…నా ప్రాణమే
అల్లుకుంది వానజల్లులా ప్రేమే

నీ కన్ను నీలి సముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

నీ కన్ను నీలిసముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

చరణం :-

చిన్ని ఇసుకగూడు కట్టినా…నీ పేరు రాసి పెట్టినా
దాన్ని చెరిపేటి కెరటాలు పుట్టలేదు తెలుసా

ఆ గోరువంక పక్కన…రామ చిలుక ఎంత చక్కన
అంతకంటే చక్కనంట నువ్వుంటే నాపక్కన

అప్పు అడిగానే… కొత్త కొత్త మాటలనీ
తప్పుకున్నాయే…భూమి పైన భాషలన్నీ
చెప్ప..లే..మ..న్నా..యే అక్షరాల్లో ప్రేమనీ..!!


నీ కన్ను నీలి సముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

నీ కన్ను నీలిసముద్రం
నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం

నీ నవ్వు ముత్యాలహారం
నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం


చరణం :-

నీ అందమంత ఉప్పెన…నన్ను ముంచినాది చప్పున
ఎంత ముంచేసినా తేలే బంతిని నేనేననా

చుట్టూ ఎంత చప్పుడొచ్చిన…నీ సవ్వడేదో చెప్పనా
ఎంతదాచేసినా నిన్ను జల్లడేసి పట్టనా

నీ ఊహలే ఊపిరైన పిచ్చోడిని
నీఊపిరే ప్రాణమైన పిల్లాడిని
నీ ప్రే..మా వలలో చిక్కుకున్న చేపని…!!

error: Content is protected !!